آخرین قطعی اینترنت را چه کسی پرداخت می کند؟ / دادستان می تواند به عنوان دادستان وارد شودوقوع آتش سوزی در استخرهای فیبر نوری مخابراتی نشان داد که پروتکل های پدافند غیرعملکردی و مصوبه شورای عالی فضای سایبری رعایت نشده است.