آغاز پرداخت کمک معیشتی به ۵۰۰۰ قربانی بدون شغل و درآمدبنیاد شهید بله: خوشبختانه با کمک دولت و مجلس میزان حقوق والدین شهدا و کمک به ایثارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و در صورت افزایش حقوق پرستاران. ، همچنین مشکلاتی برای ارائه وجود دارد. منابع برای این افزایش، ۵۳ درصد خواهد بود