آقای حسن عباسی! نگران گره زدن فارغ التحصیلان به سبد خرید نباشید. خودشان کشور را ترک می کننداگر کسی هنوز کمی برای نسل بشر احترام قائل باشد یا به «کرمانه بنی آدم» قرآن اعتقاد داشته باشد، این حرفی نیست که مردم را به این شکل بی‌رحمانه در گاری بگذارند. این سخنرانی حسن عباسی نشان دهنده نوع نگاه او به «مرد» است که او را الاغ و اسب و قاطر می بیند و می توان تصور کرد که به گاری بسته شده است! باید قدردان حسن عباسی باشیم که دیدگاه و دیدگاه خود را نسبت به انسان آشکار کرد.