آقای حسین شریعتمداری را رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای کنید!


صدای توافق به گوش می رسد و بار دیگر آقای شریعتمداری لب به گلایه و گلایه گشود، همان که پیش از این در مذاکرات متعاقباً طرفدار تیم قبلی بود، حالا انگشت اتهام را به سمت تیم مذاکره کننده نشانه رفته است. تیمی که سرپرست آن به گفته آقای علم الهادی، امام جماعت شب است و اتفاقاً از مدیران مشابه روزنامه کیهان به شمار می رود.