آمریکا به پیام روسیه پاسخ می دهد: هیچ عامل ما را اجتناب کرده اند کمک به اوکراین باز نمی داردواشنگتن پست گزارش داد کدام ممکن است روسیه به آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب با توجه به مجازات ها آسیب رسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل پیش سوراخ بینی شکسته نشده کشتی تسلیحات به اوکراین هشدار داده است.