آنچه ابتدا می بینید ممکن است مشخصه های شخصیتی خواهید کرد را بدیهی تنبل! (پاسخ)در شرایطی کدام ممکن است بالقوه است تصویر منصفانه حیوان نسبت به بقیه برای شما ممکن است متمایز به تذکر برسد، با این حال این شرایط ممکن است برای دیگران خاص باشد. شناخته شده به عنوان الگوی، اگر برای شما ممکن است تصویر سگ به سختی قابل تجزیه و تحلیل است، برای شخص خاص تولید دیگری یافتن اسب ممکن است دردسر باشد.