آیا تعداد اسپرم مردان در جهان کاهش یافته است؟


علاوه بر عوامل اقتصادی و فرهنگی که می تواند باعث امتناع از بچه دار شدن شود، چه میزان از کاهش رشد جمعیت می تواند ناشی از کاهش باروری باشد؟ به دنبال پاسخ، احتمال کیفیت و کاهش کمیت اسپرم به عنوان یکی از عوامل کاهش باروری موضوع مطالعات متعددی در دهه‌های اخیر بوده است.