ادامه اخراج افشین آذری از سیمای آذربایجان توسط زائور کمال را ببینیداکنون برخی شبکه های آذربایجانی از اقدام زائور کمال انتقاد کرده اند. در همین راستا تلویزیون برابری به سراغ مردم باکو رفت و از آنها پرسید که نظرشان درباره این اقدام زائور کمال چیست، اکثر مردم نیز پاسخ دادند که اخراج مهمان حق نبود و او این رفتار را دوست نداشت. میزبان جنجالی