ادای احترام پاپ فرانسیس به خبرنگارانسه‌شنبه روز جهانی آزادی مطبوعاتی آمریکاست. ممکن است به خبرنگارانی کدام ممکن است در در زمان حال در زندان هستند، ادای احترام می‌کنم.