از چه زمانی «سازمان سینمایی» جای «قاضی» را گرفت؟وقتی سازمان سینمایی می‌گوید ما می‌خواهیم برخی از هنرمندان را از فعالیت در حرفه‌شان منع کنیم، به این معناست که این سازمان خود را در جایگاه قوه قضاییه، هنرمندان را در جایگاه مجرم (و نه متهم) و سلیقه آنها قرار می‌دهد. به عنوان قانون استخدام شده است! در غیر این صورت هیچ قانونی به این سازمان اجازه نمی دهد افراد را از کار در حرفه خود منع کند.