اطلاعیه وزارت کشور در خصوص حوادث احتمالی ناشی از بارندگیبرنامه ریزی لازم برای حضور موثر و مستمر کلیه معاونین، رؤسا و رؤسای دستگاه های اجرایی، سازمان های ذیربط شهرداری ها و دهیاری های استان ها و دهیاری های تابعه برای فعالیت در شرایط بحرانی و هماهنگی های لازم برای توسعه پوشش بیمه ای ساختمان های مسکونی در شهرها و شهرها با استفاده از ظرفیت قانونی تاکید بر ابلاغ معاونت عمرانی به استانداران است.