اعتراض افراد به ریختن روزانه ۷۰۰ تن زباله در جنگل سراوان رشتجنگل سراوان گیلان به کوهی اجتناب کرده اند زباله تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشردن {زباله ها} آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین زیرین کف دست را آلوده می تنبل.