اعلامیه کشورهای اروپایی برای جایگزینی گاز روسیه تا پایان سال ۲۰۲۲اتحادیه اروپا با تمام تامین کنندگان اصلی گاز تماس گرفته است تا بتوانند گاز وارداتی از روسیه را تامین کنند.