افتادگی ۵ عضو شورای شهر ارومیه {به دلیل} پرونده قضاییکیفر خواستی برای متنوع اجتناب کرده اند متهمان پرونده مدیریت شهری صادر شده کدام ممکن است شناسایی ۵ نفر اجتناب کرده اند اعضای حال شورای اسلامی شهر ارومیه نیز {در میان} آنان است.