افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پذیرفته شدمحمدهادی زاهدی وفا: با تاکید رئیس جمهور، اختیارات هیات وزیران به وزرای عضو شورای تامین اجتماعی تفویض شده است و این وزرا بر اساس اختیارات آن در چارچوب قانون اصلاحیه را پذیرفته اند. پایداری منابع و منابع سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با مستمری سایر سطوح مستمری بگیران.