افزایش علوم انسانی / کنکور دختران کمترین انواع متقاضی در گروه ریاضیعزیزی ذکر شد: ۶۱ سهم بانوان نمایندگی کننده در کنکور بیشترین انگیزه شخصی را برای کسب علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها در ملت برای بانوان آرم می دهند.