اقدام اصناف کرمانشاه در حمایت اجتناب کرده اند ایتام کرمانشاهی قابل تقدیر است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم عصر شنبه در نشست تجلیل اجتناب کرده اند خیرین اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریان حامی ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسنین کدام ممکن است در سالن شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: بلافاصله بر ایده تفاهم نامه منعقد شده بین کمیته کمک امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصناف امکان حمایت اجتناب کرده اند ۵ هزار نفر مددجوی زیر محافظت کمیته کمک فراهم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصناف {در این} قالب پیشگام هستند.

وی این حرکت آنان را فوق العاده ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای اجر دنیوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخروی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در ساعت شب‌های قدر وقتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خدای متعال می‌خواهیم کدام ممکن است مقدرات ما به بهتر از نحو قابل انجام رقم بخورد با بیرون شک سرپرستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکرام اجتناب کرده اند ایتام یکی اجتناب کرده اند بهتر از مقدرات خداوند است کدام ممکن است برای خیرین حاصل می‌شود.

استاندار کرمانشاه سرپرستی ۵ هزار نفر اجتناب کرده اند ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان محسنین را توسط خیرین اصناف در ماه مبارک رمضان حرکتی فوق العاده دائمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاق خوشایند در کرمانشاه برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: کمک به نیازمندان یکی اجتناب کرده اند کارهای خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دائمی خیرین کرمانشاه است کدام ممکن است این موضوع هم به خوبی‌های کرمانشاه اضافه می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جا دارد اجتناب کرده اند این اعضای خانواده تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر ویژه داشته باشیم.

امیری مقدم اقدام خیرین اصناف در سرپرستی ایتام را منصفانه جشنواره ایثار آفرین در کرمانشاه خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات استان کرمانشاه بیش از حد است با این حال این مشکلات نباید باعث شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند انجام کارهای خیر باز بمانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین راستا خیرین اصناف با اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت مومنانه در سرپرستی ۵ هزار نفر اجتناب کرده اند ایتام منصفانه جشنواره ایثار آفرین خلق کرده‌اند.

وی با خاص اینکه همه اجتناب کرده اند اقدام خداپسندانه خیرین اصناف در ماه مبارک رمضان تشکر می‌کنیم، افزود: این گونه کارها شکوه‌های منصفانه استان را تا حد زیادی می‌کندو اقدامات خیرین کرمانشاه باید عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه شناخته شده به عنوان نمونه در ملت مطرح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گونه اقدامات در نتیجه دائمی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماندگاری برای آخرت انسان‌ها فوق العاده ارزشمند {خواهد بود} از خداوند متعال در قرآن کریم به کمک رسانی به یتیمان فوق العاده سفارش کرده است.

استاندار کرمانشاه خاص کرد: انسان وقتی تا خشمگین است چنانچه کار خیر انجام دهد ثواب آن چندین برابر ثواب پس اجتناب کرده اند نابودی توسط وراث {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه شخص خاص در حیات شخصی اقدام به کار خیر می‌تنبل با بیرون شک خداوند به وی تذکر کرده کدام ممکن است می‌خواهد ثروت چنین خصوصی در کار خیر قیمت شود.

امیری مقدم تصریح کرد: در استان کرمانشاه امتحان شده خواهیم کرد علاوه به کمک در راستای تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات معیشتی افراد انجام کارهای خیر با جدیت تمام پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شود از این کارها است کدام ممکن است دارای اجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب {خواهد بود}.

وی تاکید کرد: همه باید امتحان شده کنیم کدام ممکن است کرمانشاه اجتناب کرده اند مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری خارج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات معیشتی اجتناب کرده اند راهبردهای اساسی در استان {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه کارهای خوبی در زمینه تحمیل توسط بخش شخصی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد داریم کدام ممکن است بستر را برای ‌های تا حد زیادی فراهم کنیم.

وی با تقدیر اجتناب کرده اند وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام خیرین اصناف در کمک رسانی به ایتام نیازمند تشکیل منصفانه صفحه بحث برای ساماندهی تا حد زیادی کمک اصناف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نیاز دارد کدام ممکن است در بحث کمک‌ها موضوع عدالت نیز مورد ملاحظه قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اشخاص حقیقی مستضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محروم محله در استان به ۱ میزان مورد حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی قرار بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تشکیل صفحه بحث کمک به ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی محروم منصفانه اساسنامه نیز تدوین احتمالاً وجود خواهد داشت کدام ممکن است شخصی این موضوع در نتیجه افزایش مرحله کمک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات نیکوکاری در استان احتمالاً وجود خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکشی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی محروم محله را اقدامی فوق العاده مهم عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این اقدام منجر احتمالاً وجود خواهد داشت کدام ممکن است اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران تا حد زیادی در جریان مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی مسکن اشخاص حقیقی مستضعف قرار بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گونه حرکت‌ها باید آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی شود.