الهام چارگنده را ببینید: حرکات نمایشی داشتم و برای خودش گل خوردیم/ برای بچه های ۴ ساله این کار را کردند.امپراتوری رسانه ای در اوایل اسلام به گونه ای عمل می کرد که ابن ملجم که حافظ قرآن بود امیرالمنین را کشت و پس از شهادتش این امپراتوری رسانه ای چنین عمل کرد که باور نمی کرد حضرت علی . ، که داماد پیامبر و همسر حضرت زهرا بود، نماز خواند.