امام جمعه مراغه: بی حجابی با عفیف نبودن یکسان نیستمی توان گفت که برخی از آنها چشم باز کردند و مثلاً در خانواده ای دیدند که چندان رعایت نمی شود; آنها عصبانی نیستند. اینطور آمدند؛ نه اینکه لجباز باشند یا خدای ناکرده بی بند و بار باشند. اما تعداد محدودی نیز می تواند عمداً اوضاع را مختل کند. حسابش جداست