امتناع اجتناب کرده اند افزایش تعرفه های پزشکی / ادامه دارد به انواع گفتن نشده است

مدیرعامل گروه بیمه سلامت افزایش تعرفه پزشکی در سال ۱۴۰۱ را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ادامه دارد تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۱ گفتن نشده است.

امتناع از افزایش تعرفه های پزشکی / هنوز به تعداد اعلام نشده است

مدیرعامل گروه بیمه سلامت افزایش تعرفه پزشکی در سال ۱۴۰۱ را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ادامه دارد تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۱ گفتن نشده است.

دکتر اظهار داشت. محمدمهدی نوشی در تکذیب افزایش قیمت های پزشکی اظهار داشت: ویزیت اسناد رسما افزایش نیافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه ۱۴۰۱ ادامه دارد گفتن نشده است.

وی افزود: گروه ترتیب مقررات پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات در صدد تامین شهرت هستند تا بار قیمت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن‌ها اجتناب کرده اند جیب افراد تا حد زیادی نشود، در واقعً.

نوشی تاکید کرد: در نظر گرفته شده می کنم این هفته یا هفته بلند مدت در بخش قیمت های پزشکی به {نتیجه نهایی} برسیم.

تأمین: ایسنا