امیرعبداللهیان خطاب به وزیر امور خارجه عراق: اقدامات تروریستی گروه هایی که به منطقه پناهنده می شوند را تحمل نمی کنیم.وزیر امور خارجه با اشاره به تحرکات گروه های تروریستی از اقلیم کردستان جمهوری عراق تاکید کرد: پس از گذشت چهار دهه و با وجود تعهدات مکرر مقامات منطقه، متأسفانه تحرکات گروه های تروریستی مسلح از خاک عراق آغاز شد. . منطقه علیه امنیت ارضی ایران همچنان ادامه دارد.