امیر عبداللهیان: ما از میز مذاکره خارج نشده ایم

وزیر امور خارجه گفت: ما از میز مذاکره خارج نشده ایم و نخواهیم شد و اگر طرف آمریکایی در مورد سه سوال باقیمانده ادبی و محتوایی که مد نظر ماست و خارج از افراط و تفریط آمریکاست، موافقت کند. پنج نفر دیگر کشورها آماده دستیابی به توافق هستند

نوشته امیر عبداللهیان: میز مذاکره را ترک نکرده ایم. اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.