انتقاد روزنامه خراسان به خبرگزاری دولت: تلاش برای ایجاد خفقان و جلوگیری از انتقاد از دولت رئیس جمهوردر این گزارش که روز پنجشنبه با عنوان «نگاهی به عملکرد دولت در سرفصل ها» منتشر شد، مشاهده می کنیم که در برخی از این نمودارها درصد سرفصل های مربوط به عملکرد دولت از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است، به عنوان مثال در پوشه موضوعات عناوین یکی از روزنامه های منتخب، روزنامه سیاسی روزانه بیش از ۱۰۷ درصد عناوین خود را دارد.