انجمن تولیدکنندگان مالت: مصرف نوشابه از شیر افزایش یافت/ نوشابه از سبد مصرف خانوارها حذف شدشواهد بازار تایید می کند که میزان مصرف نوشیدنی ها، مانند نوشابه های گازدار، بیش از مصرف شیر افزایش یافته است. زیرا قیمت بطری نوشابه ۱.۵ لیتری ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است در حالی که قیمت بطری شیر یک لیتری ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، بنابراین این قیمت در میزان خرید تاثیرگذار است.