ایجاد فرصت برای تحول اجتماعی


کل این نمایش با پرسیدن یک سوال ساده شروع شد. وقتی رهبران کلیدی می گویند: «تسهیل به عنوان فرصتی برای دگرگونی اجتماعی تلقی می شود، زیرا مفهومی مرتبط با توجه به تأثیر و خدمات در جامعه است»، پیام پنهان در مشارکت اولیه و تعامل شرکت کنندگان ظاهر می شود.