اینترنت در ایران به مدت یک سال با ریاست جمهوری; در مورد اختلال بود!


در ایران نیز طرح های مختلفی برای محدودسازی شهروندان اجرا شده است. به نظر می رسد چنین طرحی در خصوص دسترسی رایگان شهروندان به اینترنت نیز در دست اقدام است. اما ماهیت پیشرفته و مترقی تکنولوژی به گونه ای است که امکان بازگشت به عقب را بسیار کاهش می دهد.