بازار سهام ۲۷۰۰۰ واحد افت کردفولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی نوری، پالایش نفت بندرعباس، پتروشیمی پردیس و سرمایه گذاری تامین اجتماعی بیشترین تاثیر منفی را در بورس نسبت به سایر نمادها داشتند و فجر انرژی خلیج فارس بیشترین تاثیر مثبت را بر سهام داشت. . بازار نسبت به سایر نمادها