بازدید وزیر خارجه ژاپن به قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، یوشیماسا هایاشی وزیر امور خارجه ژاپن در طولانی مدت ماه آوریل به قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان بازدید می تنبل.

توکیو علاوه بر این در تذکر دارد در طولانی مدت ماه ژوئن نشست وزرای خارجه ۵ ملت آسیای مرکزی را برای بحث با توجه به اقدامات {برای تقویت} روابط مالی برگزار تنبل.

ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی ژاپن همراه خود ۵ ملت آسیای مرکزی در مرحله وزرای خارجه دانستن درباره بهبود جهان ای در سال ۲۰۰۴ تحریک کردن شد.

در سال ۲۰۲۰، وزرای امور خارجه آسیای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن در یک واحد نشست دیجیتال برای هماهنگی بر اوج همکاری در کشتی همراه خود اپیدمی کرونا دیدار کردند.

بالا نامه / h
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید