باقری با مورا آشنا شدهیئت های مذاکره کننده ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا پس از پنج ماه حضور مستقیم در وین، مذاکرات بر سر احیای برجام و بازگشت به توافق ۲۰۱۵ را از سر گرفتند. این دور از مذاکرات تاکنون بدون حضور نمایندگان سه کشور اروپایی و چین و روسیه برگزار شد.