با قانون حجاب در ایران چه باید کرد؟ سه راه پیش رو …قانون را به لباسی تشبیه کرده اند که جامعه را می پوشاند. هر لباسی هم باید متناسب با اندام فردی باشد که آن را می پوشد، یعنی نه خیلی تنگ باشد و نه خیلی تنگ. لباس های گشاد می افتند و لباس های تنگ به بدن آسیب می زند. اگر موضوع «الف» از نظر اکثریت افراد جامعه امری پذیرفته شده و عادی باشد، اما به هر دلیل قانونی وجود داشته باشد که آن را ممنوع و مجرمانه بداند، در واقع قانون برای بدنه جامعه مضر است. آن جامعه .