ببینید | سعید روستایی در جشنواره فیلم مونیخ از تحریم های غرب علیه ایران می گوید


سعید روستایی در گفت و گو با جشنواره فیلم مونیخ گفت: می توان سریالی درباره مشکلاتی که تحریم های غرب برای مردم ایران ایجاد کرده است ساخت، نگرانی های ناشی از تحریم ها فشار زیادی به مردم وارد می کند و محدود به آن نیست. مشکلات اقتصادی. هیچ کشوری حاضر نبود این دارو را به او بدهد. مردم دیه پرداخت کردند و مشکل همچنان ادامه دارد.