ببینید میلاد حاتمی به اعدام محکوم می شود؟ستایشی سخنگوی قوه قضائیه گفت: متهمان پرونده میلاد حاتمی ۲۲ نفر بودند. پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور قرار جلب به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب ارجاع و فرد مورد نظر به اتهام فساد مالی، پولشویی و اخلال در ارز دستگیر شد. به همراه یک فرد دیگر متهم به فساد در زمین، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی.