ببینید | چشم و گوش پادشاه؛ سازمان اطلاعات و امنیت ایران باستان


این سازمان بعدها به الگویی برای سلوکیان حاکم بر سرزمین هخامنشیان تبدیل شد: شبکه ای از مأموران که به همه جا می رفتند و همه چیز را می دیدند و می شنیدند. هر گوشه پنهان و تاریک، هر بازار شلوغ و متحرک می تواند در دسترس این جاسوس ها باشد. گویی دیوارها چشم داشتند و آنانی که به بردگی به اردوگاه دشمنان خود رفتند تا هنگام بازگشت او را از آنچه دیده بودند آگاه کنند.