بخشنامه بانک مرکزی: فروش ارز مسافرتی به دو تبعه خارجی ممنوع شدکامران سلطانی زاده – یکی از اعضای کانون صرافان ایران گفت: براساس بخشنامه بانک مرکزی ارز مسافرتی به افرادی اعطا می شود که فقط ویزای توریستی یا مسافرتی دارند و کسانی که خارج از کشور زندگی می کنند مشمول دریافت ارز نمی شوند. “.