برای همیشه کافی است! / احمد زیدآبادی


هر خونی که در این سرزمین ریخته شود، خون سیاوش است. به همان اندازه مورد احترام است. در تاریخ خونین ما، بسیاری از فرزندان مردم ما در خون خود غلتیده اند و مادران بسیاری با آنها روبرو شده اند. ما باید ادبیات خون و خون را از فرهنگ این سرزمین پاک کنیم. برای همیشه کافی است!