برق ۲ وزارتخانه و ۱۱ اداره و موسسه قطع شده است



شرکت توزیع نیروی برق استان تهران: در این روز ۱۳ اداره و مؤسسه دولتی که به هشدارها توجهی نکردند و مصرف برق خود را کاهش ندادند، از جمله ساختمان‌های دو وزارتخانه و تعدادی از بانک‌ها قطع شدند و این اطلاعیه به منظور عدم رسیدگی به ادارات. بی تفاوت نسبت به مشکل کاهش مصرف برق و تصمیم هیئت وزیران.