بلیط ۱۵۰ هزار تومانی برای دیدن دربی اصفهانباشگاه ذوب آهن: مهمانی تنها اتفاقی نیست که در زمین می افتد و پرداخت هزینه حضور بیش از ۹۰۰ نیروی امنیتی در ورزشگاه و خارج از ورزشگاه، اجاره اتوبوس برای این نیروها و تخلیه هواداران، پرداخت جدا از سازمان، برق، آب ، هزینه های مالی و غذای عوامل اجرایی، اورژانس، آتش نشانی، رادیو و سایر نیروهای درگیر در مسابقه.