“بنیانگذاران وضعیت حال”؛ خواه یا نه اجتناب کرده اند قوانین ریاست جمهوری علیه بنزین روحانی استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر عکس است؟ردیابی های مکرر ابراهیم رئیسی به «بنیانگذاران وضع حال» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل عزل مدیران همراه خود همین انتساب، همراه خود توصیه صریح مدیریت برای «از دوام در مخالفت با فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف حداکثری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حضور دیدنی روحانی، جهانگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف. در دیدار جدیدترین همراه خود افسران ارشد… به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است هیچ. همراه خود این حساب این پرس و جو پیش می آید کدام ممکن است خواه یا نه این به اصطلاح رمز رفتن نابود شد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید جستجو در دلیل عکس بود به همان اندازه مقامات در گذشته را مسئله مشکلات راه اندازی شد تدریجی هر دو اساسا مقامات در گذشته آن را رها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد عکس بدهد. مثل کف دست های زیرین پرده؟