به نام خدا رنگین کمان

به نام خدا رنگین کمان
خداوند بخشنده و بخشنده است

خدایا سنجاقک رنگی
خدایا پروانه های زیبا

خدایی که زمان را آفرید
او درختان، گل ها و گیاهان را خلق کرد

خدایا چی بهتر از بوی گل
صمیمی تر از خنده مادر است

خدایا به ما رحم کن
دلی ساده و ملکوتی عطا کن

دلی صاف و بی کینه چون آب
قلبی به روشنی و گرمی خورشید