تامین اجتماعی: مرخصی زایمان برای کلیه زنان شاغل بیمه شده ۹ ماه می باشدبر اساس ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی، زنان بیمه شده ای که قبل از زایمان ۶۰ روز کاری در یک سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند، تا زمانی که شاغل نباشند یا پرداخت نکنند، می توانند از مزایای زایمان استفاده کنند. ضمناً بیمه شده باید در تاریخ شروع مابقی شاغل یا در مرخصی استحقاقی باشد.