تبیین طول ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان در تجزیه و تحلیل «ایران هراسی» صهیونیسم

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس گروه بسیج رسانه اظهار داشت: در پی حادثه ناگوار حمله به تصویر های دیپلماتیک کشورمان در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این موقعیت عالی «سرمایه گذاری ایران هراسی» در تعیین کنید گیری این حادثه. کنفرانس تخصصی «تجزیه و تحلیل حمله ها به تصویر‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران» اجتناب کرده اند دیدگاه حقوق بین‌الملل برگزار می‌شود.

عباس محمدیان، رئیس گروه بسیج رسانه در پاسخ به حوادث کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرات اظهار داشت: رویدادهایی مربوط به حمله جدیدترین به ادارات جمهوری اسلامی ایران در هرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابل باید در چارچوب آن تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار شود. سرمایه گذاری ایران هراسی: رسانه‌های رژیم غرور همراه خود روایتی مغرضانه احساسات برخی اجتناب کرده اند فرزندان گران افغانستان را زیرکانه علیه ایران اسلامی برانگیخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه را برای این حوادث فراهم کرده‌اند.

وی افزود: در ۴ دهه قبلی ساختار «ایران هراسی» همواره در اصل کار دشمنان ایران {بوده است}، با این حال به طور قابل توجهی در یک واحد دهه قبلی این توسعه بدتر کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان ملت ایران به طور قابل توجهی آمریکا اجتناب کرده اند آن استفاده کرده اند. تمام معنی های احساسی آنها، به طور قابل توجهی رسانه ها.” جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرامنطقه ای اطمینان حاصل شود که راه اندازی شد ملت ایران شناخته شده به عنوان کشوری مبارز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشغله به جهانیان به همان اندازه زمینه انزوای ملت غول پیکر ایران فراهم شود.

محمدیان علاوه بر این رژیم صهیونیستی را یکی اجتناب کرده اند مجریان ساختار ایران هراسی در غرب آسیا راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در سال های جدیدترین یکی اجتناب کرده اند اتفاقات جهان بحث تنظیم تکنیک خارجی رژیم صهیونیستی {بوده است}. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزار احساسی علیه جمهوری اسلامی ایران». بر ایده سند ایمنی سراسری این رژیم، رژیم صهیونیستی در سال های ۲۰۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲۰ همراه خود راهنمایی سرمایه گذاری ایران هراسی شناخته شده به عنوان راهبرد جدید جهان ای، درصدد بسیج دشمنان ملت ایران در غرب آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توانمندی های آنها برآمد. خوشبختانه هوشیاری افراد ایران به همان اندازه کنون متنوع اجتناب کرده اند این نزاع های دشمنان را خنثی کرده است، با این حال سرمایه گذاری ایران هراسی به شکلی پیچیده علیه افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درجه بزرگ تری در برابر این جبهه از دوام یکپارچه دارد.

محمدیان افزود: محور غربی عبری عربی کدام ممکن است شاهد موفقیت ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همپیمانانش در مقابله همراه خود غرور جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همپیمانانش در جهان اجتناب کرده اند جمله داعش بود، اکنون کف دست به حمله به ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف روابط شخصی همراه خود ایران زده است. آی تی. همسایگانش.» نبرد ها کاهش کشف شد.

این درک دانشکده بر اهمیت نبرد احساسی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بلافاصله نبرد احساسی به مهمترین، مؤثرترین، موثرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه کم ارزش ترین نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری مضر ترین نوع نبرد علیه ایمنی سراسری تغییر شده است. از زشت ترین آسیبی کدام ممکن است می توان به ۱ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ملت وارد کرد، به عبارت تولید دیگری در زمان نبرد احساسی، وقف ملت هدف گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام به گام ملت را {به سمت} روانی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه فروپاشی باکلاس

رئیس گروه بسیج رسانه خاطرنشان کرد: بر ایده برآوردهای کنونی، حوادثی مربوط به حادثه جدیدترین، توسط دشمنان ۲ جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط بازیگران جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی کدام ممکن است ایران را تبلیغ می‌کنند، به تصویر‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرات حمله کرده است. – سرمایه گذاری ترس در افغانستان. ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان در مبارزه کردن هستند.»

محمدیان در {پاسخ به} سوالی مبنی بر این سیستم های گروه بسیج رسانه برای مقابله همراه خود سرمایه گذاری ایران هراسی، اظهار داشت: دشمنان ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام، ساختار ایران هراسی را عمدتاً اجتناب کرده اند طریق رسانه های خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمایی تبلیغ می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل توان دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی در رسانه ها. این دلیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار در ملت موضوع «رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی سراسری» در ماه های جدیدترین مورد ملاحظه قابل توجه گروه بسیج رسانه قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه شناخته شده به عنوان نهادی مترقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی. در بخش رسانه، امتحان شده برای قابلیت‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای توانمندی‌های رسانه‌ای ملت به‌ویژه در بخش آموزشی، ابزاری {برای تقویت} ایمنی سراسری به سمت سرمایه گذاری «ایران‌هراسی» است.

وی {در این} خصوص اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به حمله به تصویر های دیپلماتیک کشورمان در افغانستان، گروه بسیج رسانه ملت همراه خود همکاری موسسه تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات در سراسر جهان ابرار به روز تهران، صفحه بحث در سراسر جهان اساتید مسلمان، وزارت امور خارجه ، وسط باکلاس رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها در ششم اردیبهشت به رویداد سالگرد حمله خونین به سفارت ایران در لندن در اردیبهشت ۱۳۵۹ کدام ممکن است در نتیجه مبایعه نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه تعداد اندکی اجتناب کرده اند ما شد. کنفرانس تخصصی «تجزیه و تحلیل حمله ها به مأموریت‌های دیپلماتیک» ایران اسلامی اجتناب کرده اند منظر حقوق بین‌الملل در فرهنگسرای رسانه تهران برگزار شد.

{در این} کنفرانس کدام ممکن است همراه خود حضور افسران کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری ​​برگزار تبدیل می شود، جدا از آشکار اجتناب کرده اند کتاب «ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی دیپلماتیک» نوشته ۲ پژوهشگر جوان کشورمان، «شهید سید عباس لواسانی» به مبایعه نامه رسید. اولین روزنامه نگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده رسانه ای در هیئت های دیپلماتیک کشورمان کدام ممکن است در حادثه لندن در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ به مبایعه نامه رسیدند تجلیل تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید