تجدید حیات مگس های سفید در تهرانرئیس اداره پایش محیط زیست معاونت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: علت اپیدمی مگس سفید توت تغییر اقلیم و شرایط اقلیمی مساعد برای فعالیت این آفت و در دسترس بودن میزبان گیاه (توت توت) است. درخت) که در تمام نقاط تهران رواج دارد.