تحریک کردن گزارش شناسایی آزمون درگاه مدارس الگوی دولتی اجتناب کرده اند ۳۰ فروردین – خبرگزاری مهر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لرستان اظهار داشت: گزارش شناسایی آزمون درگاه مدارس الگوی دولتی متوسطه دوم (اساس دهم) برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۲; اجتناب کرده اند روز سه شنبه ۳۰/۰۱/۱۴۰۱ لغایت شنبه ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ این امر اجتناب کرده اند طریق سامانه گزارش شناسایی انجام خواهد بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا عزتی یکپارچه داد: کلیه اطلاعات آموزان اساس نهم مجاز به گزارش شناسایی هستند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: آزمون درگاه مدارس الگوی نیز ساعت ۹ صبح روز جمعه ۳/۴/۱۳۰۱ هجری قمری به صورت همزمان {در سراسر} ملت برگزار تبدیل می شود.

عزتی خاطرنشان کرد: مدارس الگوی دولتی اجتناب کرده اند استاندارد آموزشی خوبی برخوردار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین آموزشی مناسبی برای همه اطلاعات آموزان به طور قابل توجهی در مناطق کم برخوردار است.

رضا صدری رئیس اداره ارزشیابی اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لرستان همراه خود تحسین اجتناب کرده اند امتحان شده همه همکاران برای برگزاری هرچه بیشتر آزمون، اظهار داشت: مقوا دسترسی مونتاژ آزمون برای ادغام کردن مشخصات شخص خاص، عکس داوطلب، محل دانشکده. موضوع تحصیلی، موضوع می خواست، انتخاب انواع مدارس الگوی دولتی. رسیدگی از محسوس بخش امتحانی حداقل سه روز گذشته اجتناب کرده اند گذشته تاریخی آزمون اجتناب کرده اند طریق سامانه گزارش شناسایی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.