تقی زادگان: ارتقای توانایی های تاب آوری آسیب های سایبری را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری فارس، دنیای اخیر عصر دنیای مجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما است. هویت بشر امروزی به جهانی کدام ممکن است ما آن را آنلاین می نامیم متصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این منطقه مشکل هایی را برای ما به وجود معرفی شده است است کدام ممکن است در اقامت دقیق می بینیم.

معصومه تقی زادگان، عضو هیئت آموزشی پژوهشکده ارتباطات پژوهشکده تحقیق انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس ذکر شد: دنیای آنلاین ما {وجود ندارد}. علاوه بر این باید تاکید کرد کدام ممکن است “ریسک” همراه خود “ضرر” در دنیای آنلاین ما منحصر به فرد است. هم دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم فضای دقیق دارای مخاطراتی هستند کدام ممکن است ممکن است در نتیجه آسیب شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالت اندیشه آل ما برای دنیای آنلاین ما اینجا است کدام ممکن است توده مردمان به آن است پاسخ سازنده بدهند.

وی افزود: نکته تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است در بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش کار، متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی «مهاجر دیجیتال» هستند، با این حال عصر های جدید گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانی کدام ممکن است در بلند مدت کار را به بازو خواهند گرفت، «محلی دیجیتال» هستند. Digital Indigenous یعنی چون آن است در فضای دقیق متولد تبدیل می شود، در دنیای آنلاین ما نیز متولد تبدیل می شود؛ آنها علاقه دیجیتال دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطع بندی کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند آن صحبت می کنیم عملاً برای او یا او بی فکر است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای موسسه تحقیق انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس افزود: تعهد بی نظیر ما شناخته شده به عنوان کفگیرها اینجا است کدام ممکن است در تاب آوری این کودکان کوشا باشیم به همان اندازه بتوانند اجتناب کرده اند این منطقه استفاده کنند. انسان ظرفیت از دوام به سمت دنیای آنلاین ما را دارد به همان اندازه مجذوب آن نشود، با این حال باید بدانیم کدام ممکن است این ظرفیت از دوام در جهت استفاده دقیق اجتناب کرده اند آن، به معنای بردن آن نیست، دنیای آنلاین ما راه گریزی نیست.

تاجی زادگان یکپارچه داد: اجتناب کرده اند لحاظ تاریخی همه وقت در ملت ما «فناوری هراسی» موجود بوده؛ اگر راه مناسب اینجا است کدام ممکن است بدانیم چگونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چه طریقی باید به این فناوری تهاجم کرد. گروه هدف به همان اندازه اجتناب کرده اند مزایای آن بهره مند شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خطرات آن در امان بمانند.مثلاً برای جوانان باید ۴ طرف منطقه وجود داشته باشد به همان اندازه برای او یا او جا باز شود: خانوار، دانشگاه، نقش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات.

وی در نهایت ذکر شد: ما معمولاً همراه خود افکار منصفانه مهاجر دیجیتالی با اشاره به دنیای آنلاین ما صحبت می کنیم کدام ممکن است نتیجه اظهارات کلی با اشاره به . مثلاً می گوییم «دنیای آنلاین ما مضر است». {به خطر انداختن} دنیای آنلاین ما دقیقاً به چه معناست؟ {به دلیل} درک محدود ما اجتناب کرده اند خطرات دنیای آنلاین ما، محتوای غیر صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت آمیز آنها منع شده است. اگر خطرات عکس در دنیای آنلاین ما وجود داشته باشد کدام ممکن است درست مثل خطرات است، {در این} صورت خطرات دقیق در دنیای آنلاین ما موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر دنیای آنلاین ما نباشد، آن شخص خاص همچنان کشف نشده خطر {خواهد بود}. {در این} مرحله باید توانایی های شخص را بهبود داد به همان اندازه کمتر کشف نشده این خطرات قرار گیرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید