توجه / نیاز به عذرخواهی رسمی آلمان از ایرانبیش از سه دهه بعد، مجروحان و دولت ایران همچنان با دردهای بی درمان و طاقت‌فرسا و همچنین هزینه‌هایشان دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه رژیم سابق عراق به عنوان عامل این جنایت مسئولیت مستقیم دارد، اما نکته در اینجا مسئولیت همکاری و فروش کشورهایی است که به طور غیرمستقیم در این جنایت دست داشته اند که در قانون به آن مسئولیت مشتق گفته می شود.