تور کمپ سایهسایه سال ها آواز خواند و نوشت و خواند، آرمان در رویاهایش بزرگ شد و در پست دولتی نشست، اما در روزهای گرم آفتاب و سایه های بلند و باریک، شفای روح خسته را می توان یافت… او رادیو را انتخاب کرد و موسیقی او در اعتراض به هفدهم شهریور دولت شریف امامی.