توسعه اقتصاد دیجیتال مستلزم توسعه همکاری های بین المللی استروسیه و ایران سابقه دو سال همکاری در زمینه اقتصاد دیجیتال را داشته اند و امیدواریم در این زمینه اقدامات بیشتری صورت گیرد. همچنین پیشنهادی از گذشته بین دو کشور مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود داشته است که دو کشور بتوانند در آن همکاری کنند.