توصیه های ضد مشاوره!شوراها سازوکاری برای فرار از «مسئولیت، شفافیت و پاسخگویی» هستند، زیرا مرجع تصمیم‌گیری از «مردم و اشخاص حقیقی» – که می‌توان به آن‌ها انتقاد و شکایت کرد و در مورد نابسامانی‌های موجود از آن‌ها پاسخ خواست. – به “شخصیت حقوقی”.