جایگاه سردبیر در رسانه


مجید رضائیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه روزنامه نگاری: هر کدام از این رسانه ها برای انتخاب سردبیر تفاوت هایی دارند. مجید رضائیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه روزنامه نگاری، در این متن به ویژگی های مشترک ناشران فارغ از اینکه چه رسانه ای هستند، می پردازد.