جلسه رای بدوی پرونده سارق مسلح اتوبان نیایش برگزار شد/ رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است.قاضی سلواتی: متهم برای شرکت در سرقت های خشن در شبانه روز به ۲۰ سال حبس تعزیری و شرکت در ۲۹ فقره سرقت تلفن همراه در روز و ۵ سال حبس برای شرکت در ۱۶ پرونده سلولی محکوم می شود. سرقت گوشی . دزدی در شب و نسبت به تمام دزدی ها و گرفتن اموال شکات به رد مال محکوم شد.